جزییات مناقصه/مزایده
 

زيرسازي، جدول گذاري بخشي از معابر ناحيه صنعتي طارم

استان:‌
شماره آگهی :‌23/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/09/11
پایان مناقصه :‌98/09/18

شرح اگهی

آگهی تجديد مناقصه عمومي شماره 98/23/ش فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات زيرسازي، جدول گذاري و ترميم ترانشه هاي بخشي از معابر در ناحيه صنعتي طارم 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2098001085000023) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ دوشنبه11/09/98 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت:ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 18/09/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز پنجشنبه28/09/98 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز شنبه مورخ 30/09/98 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز شنبه مورخ 30/09/98 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:5.590.725.413ريال است كه بر اساس فهرست بهای راه و تجمیع شده راه ، باند فرودگاه و زیرسازی سال 1398محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :280.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 4 ماه 11- محل اجراي پروژه : ناحیه صنعتی طارم واقع در طارم سفلی ، کیلومتر 2 محور سیاهپوش به سیردان 11– شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 راه از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد زیرسازی و آسفالت قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی به تشخيص كارفرما) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين