جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات راهبري سيستم امداد و آتش نشاني شهرك صنعتي كاسپين2

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره 15/97/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌
شروع مناقصه :‌1397/06/22
پایان مناقصه :‌1397/07/08

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 97/15/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات راهبري سيستم امداد و آتش نشاني شهرك صنعتي كاسپين2 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (200971085000015 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشاردر سامانه تاريخ پنجشنبه 22/06/97 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 29/06/97 4- مهلت زماني وارائه پيشنهاد ازطريق سايت ساعت 15روز يكشنبه 08/07/97 5- مهلت تسليم ضمانت نامه به دبيرخانه كارفرما ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 09/07/97 و زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 09/07/97 6- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 7- مبلغ برآورد:2.648.340.656ريال است كه براساس قيمتهاي مقطوع محاسبه گرديده است. 8- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 132.500.000 ريال مي باشد. 9- مدت قرارداد: 12 ماه 10- محل اجراي پروژه : شهرك صنعتي كاسپين2 11 – شرايط شركت كنندگان : بهره بردار بايستي داراي اساس نامه مرتبط و مجوز از سوي مراجع ذيصلاح باشد، دارا بودن سابقه كار و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحويل حداقل يك پروژه مرتبط كه بهره بردار با دستگاههاي اجرايي و شهرداريها (طبق ماده 5 قانون خدمات كشوري) طي 5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضايت نامه آن از دستگاههاي اجرايي مذكور تبصره : پیمانکاران طرف قرارداد و دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين