جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث بخشي از شبكه فاضلاب ليا و تكميل شبكه فاضلاب كاسپين

استان:‌
شماره آگهی :‌17/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/07/13
پایان مناقصه :‌98/07/30

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/17/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث بخشي از شبكه فاضلاب توسعه شهرك صنعتي ليا و تكميل شبكه فاضلاب توسعه غربي شهرك صنعتي كاسپين 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره(2098001085000017 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 13/07/98 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز شنبه 20/07/98 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز سه شنبه 30/07/98 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز چهارشنبه 01/08/98 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب و ج در ساعت 11روز چهارشنبه 01/08/98 7- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9- مبلغ برآورد: 28.797.355.031 ريال است كه بر اساس فهارس بهاي 1398 محاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 1.440.000.000ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد: 9 ماه 12- محل اجراي پروژه : 1- شهرک صنعتی ليا واقع در کيلومتر 14 جاده قزوين بوئين زهرا 2- شهرک صنعتی کاسپين واقع در کيلومتر 25 آزاد راه قزوين کرج 13 – شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 4 آب از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين