جزییات مناقصه/مزایده
 

تهيه ، نصب و اصلاح شيرهاي آتش نشاني

استان:‌
شماره آگهی :‌16/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/07/10
پایان مناقصه :‌98/07/28

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/16/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي تهيه ، نصب و اصلاح شيرهاي آتش نشاني وفشار شكن شهركها و نواحي صنعتي 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره(2098001085000016 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه 10/07/98 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز چهارشنبه 17/07/98 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز يكشنبه 28/07/98 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز دوشنبه 29/07/98 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب و ج در ساعت 11روز دوشنبه 29/07/98 7- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9- مبلغ برآورد: 13.370.613.487 ريال است كه بر اساس فهارس بهاي 1398 محاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 669.000.000ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد: 5 ماه 12- محل اجراي پروژه : 1- شهرک صنعتی ليا واقع در کيلومتر 14 جاده قزوين بوئين زهرا 2- شهرک صنعتی حيدريه واقع در کيلومتر 20 جاده تاکستان به ابهر 3- شهرک صنعتی آبیک واقع در کيلومتر 60 آزاد راه قزوين کرج 4- شهرک صنعتی آراسنج واقع در کيلومتر 5 جاده بوئين زهرا به ساوه 5- ناحیه صنعتی دانسفهان واقع در کيلومتر 27 جاده بوئين زهرا به سه راه نهاوند 6- شهرک صنعتی خرمدشت واقع در کيلومتر 25 جاده تاکستان به آوج 13 – شرايط شركت كنندگان : شخص حقوقي داراي رتبه حداقل 5 آب – دارا بودن حداقل یک سابقه کار مشابه ( به لحاظ حجمی و یا ریالی ) همراه با رضایتنامه و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) در طی مدت پنج سال گذشته منعقد نموده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين