جزییات مناقصه/مزایده
 

خرید لوله های خط انتقال آب شهرك كاسپين

استان:‌
شماره آگهی :‌15/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/07/10
پایان مناقصه :‌98/07/20

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/15/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي خرید لوله های خط انتقال آب شهرك صنعتي كاسپين 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2098001085000015) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه 03/07/98 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز چهارشنبه 10/07/98 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز شنبه 20/07/98 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز يكشنبه 21/07/98 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب در ساعت 11روز يكشنبه 21/07/98 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 112.000.000.000ريال است كه بر اساس قيمتهاي مقطوع كارفرما محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 4.208.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 3 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی کاسپين واقع در کيلومتر 25 آزاد راه قزوين کرج 12 – شرايط شركت كنندگان : توليد كننده حائز رتبه A و دارای امتياز كارخانه 100 ارزيابي شده توسط معاونت آب و خاك و انجمن صنفي توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن در سال 1398 روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين