جزییات مناقصه/مزایده
 

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

استان:‌
شماره آگهی :‌13/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت
شروع مناقصه :‌98/05/30
پایان مناقصه :‌98/06/06

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/13/ش فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي حفاظت و نگهباني شهركها و نواحي صنعتي آبيك الموت نيكويه و طارم 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره(2098001085000013) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه 30/05/98 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 06/06/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد از طريق سايت: ساعت 15 روز شنبه 16/06/98 5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز يكشنبه 17/06/98 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز يكشنبه 17/06/98 6- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 7- مبلغ برآورد: 4.588.042.080 ريال است كه بر اساس قيمتهاي مقطوع محاسبه گرديده است. 8- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 229.500.000 ريال مي باشد. 9- مدت قرارداد: 12 ماه 10- محل اجراي پروژه : شهركهاي صنعتي آبيك الموت نيكويه و طارم 11 – شرايط شركت كنندگان : ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی–دارا بودن مجوز از پليس پيشگيري نيروي انتظامي، دارا بودن سابقه کار در حفاظت و نگهبانی و ارائه صورتجلسه تحویل حداقل یک پروژه حفاظتی که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) و طی 5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضایتنامه آن از دستگاه اجرایی مذکور روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين