جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات زيرسازي و آسفالت يك معبر شهرك آراسنج

استان:‌
شماره آگهی :‌11/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1398/05/12
پایان مناقصه :‌1398/05/30

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/11/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات زيرسازي، جدول گذاري و آسفالت يك معبر در شهرك صنعتي آراسنج 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2098001085000011) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ يكشنبه 13/05/98 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 98/05/20 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز چهارشنبه 98/05/30 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/06/02 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز شنبه مورخ 98/06/02 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 6.200.795.836ريال است كه بر اساس فهرست بهای راه و تجمیع شده راه ، باند فرودگاه و زیرسازی سال 1398محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 310.040.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 3 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی آراسنج واقع در کيلومتر 5 جاده بوئين زهرا به ساوه 11 – شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 راه از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد زیرسازی و آسفالت قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی به تشخيص كارفرما) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين