جزییات مناقصه/مزایده
 

رفت و روب و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2

استان:‌
شماره آگهی :‌9/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1398/05/02
پایان مناقصه :‌1398/05/09

شرح اگهی

آگهی نجديد مناقصه عمومي شماره 98/9/ش عمليات رفت و روب بلوار و خیابانها و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2098001085000009) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 1- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه 02/05/98 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 09/05/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز شنبه 19/05/98 5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز يكشنبه 20/05/98 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز يكشنبه 20/05/98 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 1.592.412.624ريال است كه براساس حجم کار و حق الزحمه نفرات مورد نیاز طبق قانون کار و حقوق کارگران مصوب 1398محاسبه گردیده است. تبصره: تأمین اعتبار اين پروژه از محل منابع داخلي تامين مالي خواهد گرديد. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 80.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 12 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرك صنعتي كاسپين 2 واقع در کيلومتر 60 آزاد راه قزوين کرج 12 – شرايط شركت كنندگان : ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دارا بودن سابقه کار قابل قياس و ارائه صورتجلسه تحویل حداقل یک پروژه مشابه که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) و طی 5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضایتنامه آن از دستگاه اجرایی مذکور. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين