جزییات مناقصه/مزایده
 

زيرسازي جدول گذاري و آسفالت شهرك صنعتي قزوين

استان:‌
شماره آگهی :‌6/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1398/03/25
پایان مناقصه :‌1398/04/11

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/6/ش عمليات زيرسازي جدول گذاري و آسفالت و بخشي از معابر شهرك صنعتي قزوين 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2098001085000006) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 98/03/25 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/04/01 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز سه شنبه 98/04/11 5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز چهارشنبه 98/04/12 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 20.917.981.322ريال است كه بر اساس فهرست بهای راه و تجمیع شده راه ، باند فرودگاه و زیرسازی سال 1398 محاسبه گرديده است. تبصره: تأمین اعتبار اين پروژه از محل منابع داخلي تامين و در صورت تخصيص قسمتي از پروژه از محل منابع عمراني استاني تامين مالي خواهد گرديد. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 1.046.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 5 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرك صنعتي قزوين واقع در كيلومتر 28 شمال آزاد راه قزوین رشت واقع در حدفاصل شهر کوهین و آزاد راه قزوين رشت 12 – شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 راه از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد زیرسازی و آسفالت قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين