جزییات مناقصه/مزایده
 

حفاظت فیزیکی و نگهباني شهرکهای صنعتي تابعه

استان:‌
شماره آگهی :‌5/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1398/03/01
پایان مناقصه :‌1398/03/08

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/5/ش فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و نگهباني پيراموني شهرکهای صنعتي تابعه (حكيميه، شال، اسفرورين، آوج،كاسپين، پارك ليا و قزوين) 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي بشماره ( 2098001085000005) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه 01/03/98 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 08/03/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 روز شنبه 18/03/98 5- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 20/03/98 6- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 7- مبلغ برآورد: 6,882,063,120 ريال است كه بر اساس حقوق و دستمزد 1398 محاسبه گرديده است. 8- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 345.000.000 ريال مي باشد. 9- مدت قرارداد: 12 ماه 10- محل اجراي پروژه : 1- ناحیه صنعتی آوج واقع در کيلومتر 2 جاده آوج به همدان 2- شهرک صنعتی حکیمیه واقع در کيلومتر 15 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( سگز آباد ) 3- شهرک صنعتی شال واقع در کيلومتر20 جاده بوئين زهرا به دانسفهان (کيلومتر9 جاده قلعه گنجی) 4- ناحیه صنعتی اسفرورین واقع در كيلومتر 17 جاده تاکستان به دانسفهان 5- شهرک صنعتی کاسپين واقع در کيلومتر 25 آزاد راه قزوين کرج 6- پارك شهرک صنعتی ليا واقع در کيلومتر 14 جاده قزوين بوئين زهرا 7- شهرک صنعتی قزوین واقع در حدفاصل شهر کوهین و آزاد راه قزوين رشت 11 – شرايط شركت كنندگان : ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی–دارا بودن مجوز از پليس پيشگيري نيروي انتظامي، دارا بودن سابقه کار در حفاظت و نگهبانی و ارائه صورتجلسه تحویل حداقل یک پروژه حفاظتی که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) و طی 5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضایتنامه آن از دستگاه اجرایی مذکور.