جزییات مناقصه/مزایده
 

اجرا وترميم زيرسازي، جداول و آسفالت بخشي از معابر توسعه غربي كاسپين

استان:‌
شماره آگهی :‌4/89/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1398/02/29
پایان مناقصه :‌1398/03/06

شرح اگهی

آگهی تجديد مناقصه عمومي شماره 98/4/ش فراخوان تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي اجرا وترميم زيرسازي، جداول و آسفالت بخشي از معابر توسعه غربي و شرقي و اجراي زهكش بالادست توسعه غربي شهرك صنعتي كاسپين 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره(2098001085000004 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ يكشنبه 29/02/98 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز دوشنبه 06/03/98 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز شنبه 18/03/98 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز يكشنبه 19/03/98 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب در ساعت 11روز يكشنبه 19/03/98 7- زمان بازگشايي پاكت ج در ساعت 11روز شنبه 26/03/98 8- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9- مبلغ برآورد: 91.663.506.688 ريال است كه بر اساس فهارس بهاي 1398 محاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 3.334.000.000ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد: 12 ماه 12- محل اجراي پروژه : شهرك صنعتي كاسپين واقع در كيلومتر 28 آزادراه قزوين تهران 13 – شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 3 راه از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد زیرسازی و آسفالت قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. . روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين