جزییات مناقصه/مزایده
 

اجرايي مهار سيلاب شهرك صنعتي آراسنج

استان:‌
شماره آگهی :‌3/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/02/15
پایان مناقصه :‌98/02/25

شرح اگهی

آگهی تجديد مناقصه عمومي شماره 98/3/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات اجرايي مهار سيلاب شهرك صنعتي آراسنج از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir 1- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ يكشنبه 08/02/98 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 15/02/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز چهارشنبه 25/02/98 5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز شنبه 28/02/98 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 28/02/98 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 2.913.663.242ريال است كه بر اساس فهرست بهای آبياري و زهكشي سال 1398محاسبه گرديده است. تبصره: تأمین اعتبار اين پروژه از محل منابع داخلي تامين و در صورت تخصيص قسمتي از پروژه از محل منابع عمراني استاني تامين مالي خواهد گرديد. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 146.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 2 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی آراسنج واقع در کيلومتر 5 جاده بوئين زهرا به ساوه 12 – شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 آب يا راه و يا ابنيه از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد.. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين