جزییات مناقصه/مزایده
 

واگذاري يك قطعه زمين كارگاهي در شهرك صنعتي ليا

استان:‌
شماره آگهی :‌1/98/ش
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت
شروع مزایده :‌98/01/27
پایان مزایده :‌98/02/04

شرح اگهی

آگهی مزايده عمومي شماره 97/1/ش عنوان مزايده : واگذاري يك قطعه واحد كارگاهي واقع در فاز سوم مجتمع كارگاهي شهرك صنعتي ليا 1- نام و نشانی مزايده گزار: دبيرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 2-نوع مزايده : عمومی و يك مرحله ای 3- كيفيت و كميت خدمات: • يك قطعه واحد كارگاهي به متراژ 298 متر مربع به ارزش پايه 000/000/590/1 ريال 4- نوع تضمين شركت در مزايده : طبق بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين معاملات دولتي و به شرح ذيل : الف: ضمانت نامه بانكي و ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي هستند با مدت اعتبار سه ماهه ب: پرداخت نقدي به حساب سپرده كارفرما به شماره 741 75 63 110 110 400 10000 940 IR ج: ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز براي فعاليت و صدور ضمانتنامه توسط بيمه مركزي ايران د:اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانكها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سر رسيد ه: وثيقه ملكي معادل 85% ارزش كارشناسي رسمي آن و: ضمانتنامه صادره توسط صندوقهاي ضمانت دولتي كه بموجب قانون تاسيس شده اند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند. 5- مبلغ تضمین شرکت در مزايده : مبالغ تضمين شركت در مزايده 000/500/79 ريال ميباشد. 6- محل خريد اسناد و تسليم پيشنهادات : دبيرخانه شركت ، واريز مبلغ 000/500 ريال از طريق كارت خوان در محل شركت 7- مهلت خريد اسناد : از روز سه شنبه مورخ 27/01/98 تا ساعت 30/14روز چهارشنبه مورخ 04/02/98 8- مهلت تسليم پيشنهادات: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 14/02/98 9- تاریخ و محل گشایش پاکات: دفتر مديريت عامل در ساعت 11روز يكشنبه مورخ 15/02/98 10- محل قطعات تجاري : كيلومتر 14 جاده قزوين – بوئين زهرا ، واقع در فاز سوم مجتمع كارگاهي شهرك صنعتي ليا روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين