جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات احداث مجتمع كارگاهي شهرك صنعتي كاسپين2

استان:‌
شماره آگهی :‌21/1400/?
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1400/06/20
پایان مناقصه :‌1400/07/06

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 21/1400/ش فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي عمليات احداث مجتمع كارگاهي شهرك صنعتي كاسپين2 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي دومرحله ايبه شماره (2000001085000021) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 1400/06/20 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز شنبه 1400/06/27 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز سه شنبه 1400/07/06 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز چهارشنبه 1400/07/07 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب در ساعت 11روز چهارشنبه 1400/07/07 7- زمان بازگشايي پاكت ج در ساعت 11روز شنبه 1400/07/17 8- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9- مبلغ برآورد:156.867.516.318ريال است كه بر اساس فهارس بهاي ابنيهمحاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :7.130.000.000 ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد: 8 ماه 12- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی آبیک واقع در کيلومتر 60 آزاد راه قزوين کرج 13– شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 ابنيهاز سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و گواهينامه صلاحيت ايمني از اداره كار و دارا بودن حداقل یک قرارداد مشابه قابل قیاس (به لحاظ حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين