جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات احداث بخشي از شبكه فاضلاب توسعه غربي شهرك صنعتي كاسپين و ترميم شبكه فاضلاب شهرك صنعتي ليا

استان:‌
شماره آگهی :‌18/97/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌97/09/19
پایان مناقصه :‌97/09/29

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 97/18/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث بخشي از شبكه فاضلاب توسعه غربي شهرك صنعتي كاسپين و ترميم شبكه فاضلاب شهرك صنعتي ليا 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد تجديد مناقصه عمومي به شماره (200971085000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ دوشنبه 12/09/97 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 19/09/97 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز پنجشنبه 29/09/97 5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز شنبه 01/10/97 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 01/10/97 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 6.408.685.611 ريال است كه بر اساس فهرست بها و اقلام مقطوع سال 1397محاسبه گرديده است. تبصره: تأمین اعتبار اين پروژه واگذاري اسناد خزانه اسلامي از محل منابع عمومي و يا منابع داخلی به تشخيص كارفرما تأمين خواهد گرديد. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 321.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 6 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی ليا واقع در کيلومتر 14 جاده قزوين به بوئين زهرا شهرک صنعتی کاسپين واقع در کيلومتر 25 آزاد راه قزوين کرج 12 – شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 آب از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين