جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه كفش دانسفهان

استان:‌
شماره آگهی :‌12/1400/?
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌1400/04/08
پایان مناقصه :‌1400/04/26

شرح اگهی

مناقصه (12/1400/ش) آگهي فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه كفش دانسفهان 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره( 2000001085000012 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه روز سه شنبه مورخ 1400/04 /08 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15روز سه شنبه مورخ 1400/ 04 /15 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15روز 1400/ 04 / 26 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 9 روز يكشنبه مورخ 1400/04/ 27 6- زمان برگزاري جلسه ارزيابي فني، بازگشايي پاكات الف و ب و ج در ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 1400/04/ 27 7- متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد، فرآيند انتخاب عامل توسعه و.... به شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، مراجعه يا با شماره: 33354590 – 028 ، داخلي 311 تماس حاصل نمايند. سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8-مبلغ برآورد: 6.297.639.200 ريال است كه براساس دستورالعمل توسعه خوشه هاي كسب و كار، ابلاغي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 315,000,000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 36 ماه 11- محل اجراي پروژه : استان قزوين- شهرستان بويين زهرا- بخش رامند 12- شرايط شركت كنندگان : • دارا بودن گواهينامه معتبر دوره آموزشي عاملين توسعه خوشه هاي كسب وكار از سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران ( گواهينامه هاي دريافتي حداكثر 2 سال معتبر خواهد بود. در صورت انقضاي تاريخ دو ساله نياز به تاييد دفتر خوشه هاي صنعتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.) • تعهد به اشتغال تمام وقت در پروژه حداقل به مدت سه سال ( محور كار خود عامل توسعه خواهد بود و عامل حق واگذاري آن را به دستيار و ... ندارد) • داشتن تحصيلات مرتبط با توسعه كسب و كارها از جمله: مديريت ، اقتصاد ، مهندسي صنايع و رشته هاي مرتبط با موضوع فعاليت خوشه تبصره 1: اعضاي هيئت علمي دانشگاهها، در صورت تمايل به مشاركت در اجراي پروژه مذكور، به عنوان شخص حقوقي(از طرف دانشگاه محل خدمت) اقدام نمايند و از شركت مستقيم با شخصيت حقيقي خودداري نمايند.همچنين كليه فرآيند، شامل خريد اسناد، صدور ضمانت شركت در مناقصه، بارگذاري اسناد و ... بايستي توسط دانشگاه محل خدمت در سامانه ستاد انجام گردد. تبصره 2 : با توجه به دو مرحله اي بودن مناقصه، ضريب فني 0.5، مي باشد و پاكت قيمت افرادي كه امتياز فني 60 درصد و بيشتر را كسب نمايند بازگشايي خواهد شد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين