جزییات مناقصه/مزایده
 

ترميم زيرسازي، جداول و زهكش و آسفالت بخشي از معابر پارك صنعتي ليا

استان:‌
شماره آگهی :‌8/1400/?
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1400/03/17
پایان مناقصه :‌1400/03/27

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 8/1400/ش فراخوان تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي اجرا وترميم زيرسازي، جداول و زهكش و آسفالت بخشي از معابر پارك صنعتي ليا 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي دومرحله اي شماره(2000001085000008) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ دوشنبه 1400/03/10 ساعت 11 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 11 روز دوشنبه 1400/03/17 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 11 روز پنجشنبه 1400/03/27 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز شنبه 1400/03/29 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب در ساعت 11روز شنبه 1400/03/29 7- زمان بازگشايي پاكت ج در ساعت 11روز شنبه 1400/04/05 8- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9-مبلغ برآورد:292.364.724.700 ريال است كه بر اساس فهارس بهاي تجميع راه و باند1400 محاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :9.750.000.000 ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد: 12 ماه 12- محل اجراي پروژه : شهرك صنعتي ليا واقع در كيلومتر 14 جاده قزوين به بوئين زهرا 13– شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 3 راه از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري و دارا بودن حداقل یک قرارداد زیرسازی و آسفالت قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. . روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين