جزییات مناقصه/مزایده
 

خريد 3 دستگاه بلوئر هوادهي با كليه متعلقات در شهرك صنعتي ليا

استان:‌
شماره آگهی :‌36/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌99/08/25
پایان مناقصه :‌99/09/12

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 36/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات خريد 3 دستگاه بلوئر هوادهي با كليه متعلقات در شهرك صنعتي ليا 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره(2099001085000036) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ يكشنبه 99/08/25 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 99/09/02 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز چهارشنبه 99/09/12 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 99/09/13 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز پنجشنبه مورخ 99/09/13 7- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8-مبلغ برآورد:6.900.000.000ريال است كه براساس برآورد مقطوع محاسبه شده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :345.000.000ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد : 2 ماه 11- محل تحويل اجناس پروژه : انبار شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين 12– شرايط شركت كنندگان : شخص حقوقي داراي رتبه حداقل 5تاسيسات و تجهيزات و يا دارا بودن مجوز نمايندگي تامين اقلام مربوطه دارا بودن حداقل یک سابقه کار مشابه تاسيساتي به ميزان 70% برآورد اين مناقصه ( به لحاظ حجمی و یا ریالی ) همراه با رضایتنامه و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری )در طی مدت پنج سال گذشتهمنعقد نموده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين