جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث منبع هوایی100 متر مكعبي ناحيه صنعتي الموت

استان:‌
شماره آگهی :‌23/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌99/07/14
پایان مناقصه :‌99/08/01

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 99/23/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث منبع هوایی100 متر مكعبي ناحيه صنعتي الموت 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره(2099001085000023) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ دوشنبه 14/07/99 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 21/07/99 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز پنجشنبه 01/08/99 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز شنبه مورخ 03/08/99 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز شنبه مورخ 03/08/99 7- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9-مبلغ برآورد:10.153.262.721ريال است كه بر اساس فهارس بهاي1399 محاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :508.000.000ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد : 4 ماه 12- محل اجراي پروژه : ناحیه صنعتی الموتواقع در كيلومتر 2 جاده روستایی معلم کلایه به کوچنان 13– شرايط شركت كنندگان : پيمانكار ميبايستي داراي حداقل رتبه 5 ابنیه و یا تأسیسات و تجهیزات و صلاحيت ايمني پيمانكاري اداره كار بوده و یا دارای جواز تأسیس و کارخانه تولید مخازن فولادی باشد . ارائه حداقل يک قرارداد و صورتجلسه تحویل منبع فولادی هوایی با دستگاه اجرايي قابل قیاس با این مناقصه که طی 5 سال اخیربه نحو رضایت بخش اجرا گردیده باشد، به همراه رضایت نامه از کارفرمای مذکور الزامي مي باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين