جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث 4 دستگاه پست برق زمینی توسعه شرقي شهرک صنعتي کاسپین

استان:‌
شماره آگهی :‌20/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/06/30
پایان مناقصه :‌1399/07/16

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 20/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث 4 دستگاه پست برق زمینی توسعه شرقي شهرک صنعتي کاسپین 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد تجديد مناقصه عمومي به شماره (2099001085000020) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ يكشنبه 99/06/30 ساعت 10صبح مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 99/07/06 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 10 روز چهارشنبه 99/07/16 5- د) مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز چهارشنبه 99/07/16 6- ه) زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11 روز چهارشنبه 99/07/16 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:8.469.597.586ريال است كه بر اساس برآورد فهرست بهاييمحاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :424.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 4 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرك صنعتي کاسپين واقع در كيلومتر 25 آزاد راه قزوين کرج 12– شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 ابنيهاز سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی، دارابودن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين