جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات اجرايي تابلو ورودی شهركهاي صنعتی حكيميه، حيدريه و آراسنج

استان:‌
شماره آگهی :‌14/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/05/05
پایان مناقصه :‌1399/05/23

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 14/99/ش عمليات اجرايي تابلو ورودی شهركهاي صنعتی حكيميه، حيدريه و آراسنج 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2099001085000014) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ دوشنبه 06/05/99 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99/05/13 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز پنجشنبه 99/05/23 5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز شنبه 99/05/25 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 99/05/25 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 6.143.332.893 ريال است كه براساس برآورد فهرست بهايي سال 1399محاسبه گردیده است. تبصره: تأمین اعتبار اين پروژه از محل منابع داخلي تامين مالي خواهد گرديد. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 308.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 3 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی حکیمیه واقع در کيلومتر 15 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( سگز آباد ) شهرک صنعتی حيدريه واقع در کيلومتر 20 جاده تاکستان به ابهر شهرک صنعتی آراسنج واقع در کيلومتر 5 جاده بوئين زهرا به ساوه 12– شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 ابنيه از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی يا جواز كسب معتبر در رمينه ساخت سازه هاي فلزي و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل كه طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين