جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرك صنعتي ليا
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان قزوين
دهستان پير يوسفان
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 14.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 14.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر