جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي اسفرورين
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان تاكستان
دهستان اقبال شرقي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر