جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرك صنعتي كاسپين
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي 3
شهرستان آبيك
دهستان زياران
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 30.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر
عنوان شهرك صنعتي كاسپين
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي 1
شهرستان آبيك
دهستان زياران
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 30.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر
عنوان شهرك صنعتي كاسپين
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي 2
شهرستان آبيك
دهستان زياران
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 30.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر
عنوان شهرك صنعتي كاسپين
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي 5
شهرستان آبيك
دهستان زياران
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 30.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر