جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي نيكويه
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان تاكستان
دهستان ياسني بلاغ
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 55.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 12.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر