جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي دانسفهان
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان بوئين زهرا
دهستان رامند جنوبي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 85.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر