جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرك صنعتي حيدريه
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان تاكستان
دهستان دودانگه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر