جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي آوج
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان آوج
دهستان آوج
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 126.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 126.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر