جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي الموت
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان قزوين
دهستان معلم كلايه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 85.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر