جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرك صنعتي خرمدشت
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان تاكستان
دهستان رامند شمالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر