جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرك صنعتي آراسنج
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان بوئين زهرا
دهستان زهرا پايين
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر