جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرك صنعتي شال
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان بوئين زهرا
دهستان زين آباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 60.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر