جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرك صنعتي حكيميه
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان بوئين زهرا
دهستان ابراهيم آباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 65.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 65.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر