جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرك صنعتي آبيك
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان آبيك
دهستان زياران
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 55.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 6.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر