جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي طارم سفلي
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان قزوين
دهستان سياهپوش
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 115.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر