موضوع فعالیت صندوق:
 1- فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک
2- کوتاه کردن مدت اجرای طرح‌های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته  از طریق تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرح‌های مذکور

انواع ضمانت‌نامه :
گروه اول - ضمانت‌نامه‌های اعتباری شامل :
1- ضمانت‌نامه‌های اعتباری بانکی
تضمین تسهیلات طرح‌های ایجادی،  سرمایه در گردش و توسعه‌ای حداکثر به میزان 70% اصل و سود تسهیلات اعطایی (برای مناطق کمتر برخوردار حداکثر 85% اصل و سود) و نهایتا تا سقف 30 میلیارد ریال برای هر واحد صنعتی صادره به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز
تا اواسط سال 1394 در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تنها محصول صادره ضمانت نامه اعتباری بانکی بوده است.
2- ضمانت‌نامه اعتبار خرید کالا
تضمین معامله مدت‌دار فیمابین تامین کننده مواد اولیه و واحد صنعتی، صادره به نفع تامین‌کنندگان مواد اولیه
گروه دوم - ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری
 (برای اجرای برخی قراردادهای پیمانکاری توسط واحدهای صنعتی کوچک) صادره به نفع کارفرمایان شامل:
    1- ضمانت‌نامه شرکت در مزایده و مناقصه
    3- ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
    2- ضمانت‌نامه حسن انجام کار
    4- ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
این محصولات، بعلاوه ضمانت‌نامه اعتبارخرید کالا از اواسط سال 1394 در سبد محصولات صندوق قرار گرفته است.
اطلاعات بیشتر در سامانه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به نشانی http://www.sif.ir موجود می باشد.