مناقصات و مزایدات
 
جدید

عمليات احداث مجتمع كارگاهي شهرك صنعتي كاسپين2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه كفش دانسفهان

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
جدید

انتخاب عامل توسعه خوشه فرآوري محصولات زيتون قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

احداث ايستگاه تقليل فشار(tbs) 20000 شهرک صنعتي قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

انتخاب عامل توسعه خوشه فرآوري محصولات زيتون قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

اجراي خط انتقال و نصب تجهيزات چاه آب دانسفهان

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات حفر چاه پارك شهرك صنعتي ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
جدید

عمليات تكميل شبكه توزيع آب شهرك صنعتي شال

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

جدید

تكميل تاسيسات برقي و مكانيكي شهركها و نواحي صنعتي

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
جدید

عمليات تكميل شبکه توزيع برق شهرك صنعتي قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
جدید

عمليات تكميل شبکه توزيع برق شهرك صنعتي قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفر چاه آب دوم شهرك صنعتي قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

احداث منبع هوایی100 متر مكعبي ناحيه صنعتي الموت

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

خرید لوله های آب توسعه شهرك صنعتي خرمدشت

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

عمليات احداث سردرب ورودي شهرك صنعتي ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

احداث ساختمان نگهباني و محوطه ساختمان اداري شركت

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

عمليات احداث سردرب ورودي شهرك صنعتي ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

خريد اقلام تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان اداري

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

راهبري سيستم امداد و آتش نشاني شهرك صنعتي كاسپين2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات تكميل شبكه داخلي گاز پارك شهرك صنعتي ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

زيرسازي، جدول گذاري بخشي از معابر ناحيه صنعتي طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

تكميل شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

احداث منبع هوایی 250 متر مكعبي شهرك صنعتي حكيميه

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

زيرسازي و جدول گذاري بخش از معابر ناحيه صنعتي طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

تهيه ، نصب و اصلاح شيرهاي آتش نشاني

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

خرید لوله های خط انتقال آب شهرك كاسپين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

معابر جديد ترميم، زيرسازي و اجراي زهكشي توسعه ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات جدول گذاري و زيرسازي بخشي از معابر شهرك شال

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات زيرسازي و آسفالت يك معبر شهرك آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

رفت و روب و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

تابلو ورودي شهركهاي حكيميه،حيدريه و آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

رفت و روب و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

زيرسازي جدول گذاري و آسفالت شهرك صنعتي قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت فیزیکی و نگهباني شهرکهای صنعتي تابعه

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

اجرايي مهار سيلاب شهرك صنعتي آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

واگذاري يك قطعه زمين كارگاهي در شهرك صنعتي ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

مناقصه احداث فضاي سبز شهركهاي صنعتي

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

مناقصه احداث فضاي سبز شهركهاي صنعتي

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

معابر توسعه شهرك صنعتي خرمدشت

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين