مناقصات و مزایدات
 
جدید

احداث منبع هوایی 250 متر مكعبي شهرك صنعتي حكيميه

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

زيرسازي و جدول گذاري بخش از معابر ناحيه صنعتي طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

تهيه ، نصب و اصلاح شيرهاي آتش نشاني

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

خرید لوله های خط انتقال آب شهرك كاسپين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

معابر جديد ترميم، زيرسازي و اجراي زهكشي توسعه ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات جدول گذاري و زيرسازي بخشي از معابر شهرك شال

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات زيرسازي و آسفالت يك معبر شهرك آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

رفت و روب و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

تابلو ورودي شهركهاي حكيميه،حيدريه و آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

رفت و روب و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

زيرسازي جدول گذاري و آسفالت شهرك صنعتي قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت فیزیکی و نگهباني شهرکهای صنعتي تابعه

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

اجرايي مهار سيلاب شهرك صنعتي آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

واگذاري يك قطعه زمين كارگاهي در شهرك صنعتي ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

مناقصه احداث فضاي سبز شهركهاي صنعتي

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

مناقصه احداث فضاي سبز شهركهاي صنعتي

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

معابر توسعه شهرك صنعتي خرمدشت

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين