مناقصات و مزایدات
 
جدید

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات جدول گذاري و زيرسازي بخشي از معابر شهرك شال

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات زيرسازي و آسفالت يك معبر شهرك آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

رفت و روب و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

تابلو ورودي شهركهاي حكيميه،حيدريه و آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

رفت و روب و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

زيرسازي جدول گذاري و آسفالت شهرك صنعتي قزوين

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت فیزیکی و نگهباني شهرکهای صنعتي تابعه

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوينجدید

اجرايي مهار سيلاب شهرك صنعتي آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

واگذاري يك قطعه زمين كارگاهي در شهرك صنعتي ليا

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

مناقصه احداث فضاي سبز شهركهاي صنعتي

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

مناقصه احداث فضاي سبز شهركهاي صنعتي

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

معابر توسعه شهرك صنعتي خرمدشت

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين