معرفی شرکت
 

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در 23 اسفندماه 1376 به ثبت رسيده و فعاليتهايش را درزمينه برنامه ريزي ، مطالعات منطقه اي ، مكا نيابي ، تهيه گزارشات توجيهي ، تملك ، طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني شهركها و تدوين برنامه براي احداث و بهره برداري شهركها و نواحي صنعتي ، با توجه به برنامه هاي اقتصاد كلان كشور و چشم انداز صنعتي استان آغاز كرده است.
بررسي آمار عملكرد شركت از زمان تاسيس نشان از افزايش قابل توجه دستاوردهاي اين نهاد در استان دارد.
در پي اتخاذ اين سياستها تعداد شهركها و نواحي صنعتي استان قزوين از دو شهر صنعتي البرز و فاز يك شهرك صنعتي ليا به بيست شهرك ، ناحيه و طرح توسعه افزايش يافته است.
بر اين اساس حدود 1250 واحد توليدي و صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي استان وجود دارند كه حدود 60% از آنها به بهره برداري رسيده اند. سرمايه گذاري واحدهاي به بهره برداري رسيده 20000 ميليارد ريال است كه در اين حوزه با عنايت به پروانه هاي بهره برداري صادر شده، 23500 نفر در واحدهاي صنعتي شهركهاي صنعتي استان به كار گمارده شده اند.