معاونين و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
حوزه مدير عامل
صادق نجفي
معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
najafi@isipo.ir
علی بلالی دهکردی
مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیریت
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
balali@isipo.ir
معاونت فني
فتحعلي محمدزاده
معاون فني
تلفن : 021-88770912 | نمابر : 021-88770914
mohammadzadeh@isipo.ir
محمدعلی عابدینی
مدیر مطالعات فنی، اقتصادی و مکان یابی
تلفن : 021-88770912 | نمابر : 021-88770914
abedini@isipo.ir
آزاده حسنی
مدیر هماهنگي امور شهرك ها و نواحي صنعتي
تلفن : 021-88770912 | نمابر : 021-88770914
hasani@isipo.ir
پیمان صفایی
مدیر امورفنی و زیرساخت
تلفن : 021-88770912 | نمابر : 021-88770914
safaie@isipo.ir
معاونت برنامه ريزي
عزیزاله قربانی
معاون برنامه‌ریزي
تلفن : 021-88770863 | نمابر : 021-88770865
ghorbani@isipo.ir
بهروز خسروی
مدیر آمار و فناوری اطلاعات
تلفن : 021-88770863 | نمابر : 021-88770865
khosravi@isipo.ir
رضا غلامی اوریمی
مدیر مطالعات، برنامه ریزی و بودجه
تلفن : 021-88770863 | نمابر : 021-88770865
gholami@isipo.ir
بهاره حاجي زاده
مدیر نظارت و امور متقاضیان
تلفن : 021-88770863 | نمابر : 021-88770865
معاونت صنايع كوچك
فرشاد مقيمي
معاون صنایع کوچک
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
moghimi@isipo.ir
طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر توسعه صنعتی و فناوری
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
lahooti@isipo.ir
فرشاد کهیاری
مدیر تامین منابع مالی و سرمایه گذاری
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
kahyari@isipo.ir
شاهو حاجبی
مدیر دفتر توسعه بنگاه ها و کارآفرینی
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
احمد جوانمردی
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
javanmardi@isipo.ir
معاونت توسعه مديريت، منابع و امور استانها
محمدعلی عزیزمحمدی
معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن : 021-88770773 | نمابر : 021-88770582
azizmohammadi@isipo.ir
ابوالفضل ابوالقاسمی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن : 021-88770868 | نمابر : 021-88770582
abolghasemi@isipo.ir
سید داوود حیدری
مدیر امور مالی و ذیحسابی
تلفن : 021-88770874 | نمابر : 021-88770581
heidari@isipo.ir
مديريت هاي مستقل
علیرضا جعفري
مدیر مناطق ویژه اقتصادي
تلفن : 021-88770883 | نمابر : 021-88770882
jafari@isipo.ir
فرهاد اصل ایرانی فام
مدیر حقوقی و امور قراردادها
تلفن : 021-88770881 | نمابر : 021-88770882
iranifam@isipo.ir
غلامرضا دیوسالار
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی
تلفن : 021-88770854 | نمابر : 021-88774035
divsalar@isipo.ir
جمال علیرضاپور
مدیر حراست و مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران
تلفن : 021-88770855 | نمابر : 021-88770799
alirezapour@isipo.ir
همایون توفیقی
مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی
تلفن : 021-88770806 | نمابر : 021-88770807
tofighi@isipo.ir
محمد لطفی معز
مدیر هسته گزینش
تلفن : 021-88770896 | نمابر : 021-88770843
ghiasvand@isipo.ir
عباس نظامی
مدیر مجامع
تلفن : 021-88770922 | نمابر : -
nezami@isipo.ir