معاونين و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
حوزه مدير عامل
محسن صالحي نيا
معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
salehinia@isipo.ir
علی بلالی دهکردی
مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیریت
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
balali@isipo.ir
علی قبادی
بازرس ویژه مدیر عامل
تلفن : 021-88770921 | نمابر : -
ghobadi@isipo.ir
معاونت فني
فتحعلي محمدزاده
معاون فني
تلفن : 021-88770912 | نمابر : 021-88770914
mohammadzadeh@isipo.ir
محمدعلی عابدینی
مدیر مطالعات فنی، اقتصادی و مکان یابی
تلفن : 021-88770912 | نمابر : 021-88770914
abedini@isipo.ir
آزاده حسنی
مدیر هماهنگي امور شهرك ها و نواحي صنعتي
تلفن : 021-88770912 | نمابر : 021-88770914
hasani@isipo.ir
پیمان صفایی
مدیر امورفنی و زیرساخت
تلفن : 021-88770912 | نمابر : 021-88770914
safaie@isipo.ir
معاونت برنامه ريزي
محمدعلی عزیزمحمدی
معاون برنامه‌ریزي
تلفن : 021-88770863 | نمابر : 021-88770865
azizmohammadi@isipo.ir
بهروز خسروی
مدیر آمار و فناوری اطلاعات
تلفن : 021-88770863 | نمابر : 021-88770865
khosravi@isipo.ir
رضا غلامی اوریمی
مدیر مطالعات، برنامه ریزی و بودجه
تلفن : 021-88770863 | نمابر : 021-88770865
gholami@isipo.ir
بهاره حاجي زاده
مدیر نظارت و امور متقاضیان
تلفن : 021-88770863 | نمابر : 021-88770865
معاونت صنايع كوچك
-
معاون صنایع کوچک
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
-
طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر توسعه صنعتی و فناوری
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
lahooti@isipo.ir
فرشاد کهیاری
مدیر تامین منابع مالی و سرمایه گذاری
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
kahyari@isipo.ir
حسين شفيع زاد
مدير توسعه بنگاه ها و کارآفرینی
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
احمد جوانمردی
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
javanmardi@isipo.ir
معاونت توسعه مديريت، منابع و امور استانها
عزیزاله قربانی
معاون توسعه مديريت، منابع و امور استانها
تلفن : 021-88770773 | نمابر : 021-88770582
ghorbani@isipo.ir
سيمين حكيم زاده
مدير منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن : 021-88770868 | نمابر : 021-88770582
سید داوود حیدری
مدیر امور مالی و ذیحسابی
تلفن : 021-88770874 | نمابر : 021-88770581
heidari@isipo.ir
مديريت هاي مستقل
علیرضا جعفري
مدیر مناطق ویژه اقتصادي
تلفن : 021-88770883 | نمابر : 021-88770882
jafari@isipo.ir
فرهاد اصل ایرانی فام
مدیر حقوقی و امور قراردادها
تلفن : 021-88770881 | نمابر : 021-88770882
iranifam@isipo.ir
اميد ساعي
سرپرست روابط عمومي
تلفن : 021-88770854 | نمابر : 021-88774035
saei@isipo.ir
سياوش نظري
مدير حراست و مشاور مدیرعامل
تلفن : | نمابر :
همایون توفیقی
مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی
تلفن : 021-88770806 | نمابر : 021-88770807
tofighi@isipo.ir
محمد لطفی معز
مدیر هسته گزینش
تلفن : 021-88770896 | نمابر : 021-88770843
عباس نظامی
مدیر مجامع
تلفن : 021-88770922 | نمابر : -
nezami@isipo.ir