اعضاء هيات مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
هيات مديره
محسن صالحي نيا
معاون وزیر، رییس هیات مدیره و سرپرست سازمان
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
salehinia@isipo.ir
-
عضو موظف هيات مديره
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
-
غفار اسماعيلي
عضو موظف هيات مديره
تلفن : 021-88770883 | نمابر : -
esmaeili@isipo.ir
علي تركاشوند
عضو موظف هيات مديره
تلفن : - | نمابر : -
torkashvand@isipo.ir