تعداد عناوين
 
FAQ
مشارکت الکترونیکی شهروندان

مشارکت الکترونیکی شهروندان در سیاست ها، فرآیندها و تصمیمات دستگاه های اجرایی : طبق بند 2 ماده 9 تصویبنامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128مورخ 1395/12/28 شهروندان حق دارند تا سیاستها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را درباره مقررات ابراز کنند.
1
FAQ
پیشنهادات بهبود ارائه خدمات

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
1
FAQ
اظهار نظر بر روي پيش نويس قوانين

جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه
1