تصاویر گالری
 

حضور مدرسي خياباني سرپرست وزارت صمت در شهرك صنعتي كاسپين و بهره برداري ازدو واحد توليدي و تجليل از صادركنندكان نمونه


تاریخ: 1399/4/27